Matura Matematyka 2023 Maj Poziom Podstawowy | Nowa Formuła

matura maj 2023 pp

Zadanie 1

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.

zadanie1 mat maj2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

A. $|x-3,5|\geq1,5 $

B. $|x-1,5|\geq3,5 $

C. $|x-3,5|\leq1,5 $

D. $|x-1,5|\leq3,5 $

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 2

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\sqrt[3]{-\frac{27}{16}}\cdot \sqrt[3]{2}$ jest równa

A. $(-\frac{3}{2})$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $(-\frac{2}{3})$

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 3

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej $n\geq1$ liczba $(2n+1)^{2}-1$ jest podzielna przez 8.

Rozwiązanie:

[katex]4n(n+1)[/katex]

Liczba 8, to [katex]4\cdot 2[/katex], natomiast któraś z liczb: [katex]n[/katex] lub [katex]n+1[/katex] na pewno jest liczbą parzystą, więc ma w sobie mnożenie przez 2, dlatego można uznać, że powyższe wyrażenie dzieli się przez 8.

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 4

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\log_{9}27 + \log_{9}3$ jest równa

A. 81

B. 9

C. 4

D. 2

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 5

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dla każdej liczby rzeczywistej 𝑎 wyrażenie $(2a-3)^{2}-(2a+3)^{2}$ jest równe

A. $-24a$

B. $0$

C. $18$

D. $16a^{2}-24a$

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 6

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $-2(x+3)\leq \frac{2-x}{3}$ jest przedział

A. $(-\infty ,-4]$

B. $(-\infty ,4]$

C. $(-4,\infty ]$

D. $(4,\infty ]$

Odpowiedź: C

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 7

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jednym z rozwiązań równania $\sqrt{3}(x^{2}-2)(x+3)=0$ jest liczba

A. $3$

B. $2$

C. $\sqrt{3}$

D. $\sqrt{2}$

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 8

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Równanie $\frac{(x+1)(x-1)^{2}}{(x-1)(x+1)^{2}}=0$ w zbiorze liczb rzeczywistych

A. nie ma rozwiązania.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: -1.

C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: 1.

D. ma dokładnie dwa rozwiązania: -1 oraz 1.

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 9

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Rozwiąż równanie

$3x^{3}-2x^{2}-12x+8=0$

Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

[katex]x_{1}=-2;[/katex]
[katex]x_{2}=\frac{2}{3};[/katex]
[katex]x_{3}=2[/katex]

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 10

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) jednego z niżej zapisanych układów równań A–D.

zad101

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest

A. $\begin{cases}
y=-x+2\\
y=-2x+1
\end{cases}
$

B. $\begin{cases}
y=x-2\\
y=-2x-1
\end{cases}
$

C. $\begin{cases}
y=x-2\\
y=2x+1
\end{cases}$

D. $\begin{cases}
y=-x+2\\
y=2x-1
\end{cases}
$

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 11

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Dany jest prostokąt o bokach długości 𝑎 i 𝑏, gdzie 𝑎 > 𝑏. Obwód tego prostokąta jest równy 30. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego.

Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.

Zależności między długościami boków tego prostokąta zapisano w układach równań oznaczonych literami: ……… oraz ……… .

A. $\begin{cases}
2ab=30\\
a-b=5
\end{cases}$

B. $\begin{cases}
2a+b=30\\
a=5b
\end{cases}$

C. $\begin{cases}
2(a+b)=30\\
b=a-5
\end{cases}$

D. $\begin{cases}
2a+2b=30\\
b=5a
\end{cases}
$

E. $\begin{cases}
2a+2b=30\\
a-b=5
\end{cases}
$

F. $\begin{cases}
a+b=30\\
a=b+5
\end{cases}
$

Odpowiedź: C oraz E

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 12

Matematyka PP 2023 (0-3 pkt.)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) narysowano wykres funkcji 𝑦 = 𝑓(𝑥) (zobacz rysunek).

funkcja

Zadanie 12.1

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji 𝑓 jest zbiór

A. [-6, 5]

B. (-6, 5)

C. (-3, 5]

D. [-3, 5]

Zadanie 12.2

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Największa wartość funkcji 𝑓 w przedziale [−4, 1] jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 5

Zadanie 12.2

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja 𝑓 jest malejąca w zbiorze

A. [-6, -3)

B. [-3, 1]

C. (1, 2]

D. [2, 5]

Odpowiedź:

Zadanie 12.1:  A

Zadanie 12.2:  C

Zadanie 12.3:  D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 13

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Funkcja liniowa 𝑓 jest określona wzorem 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, gdzie 𝑎 i 𝑏 są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji 𝑓 w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦).

zad13

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba 𝑎 oraz liczba 𝑏 we wzorze funkcji 𝑓 spełniają warunki:

A. 𝑎 > 0 i 𝑏 > 0.

B. 𝑎 > 0 i 𝑏 < 0.

C. 𝑎 < 0 i 𝑏 > 0.

D. 𝑎 < 0 i 𝑏 < 0.

Odpowiedź: C

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 14

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej 𝑓 jest liczba (−5). Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji 𝑓, jest równa 3.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Drugim miejscem zerowym funkcji 𝑓 jest liczba

A. 11

B. 1

C. (-1)

D. (-13)

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 15

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Ciąg $a_{n}$ określony wzorem $a_{n}=2^{n}\cdot (n+1)$ dla każdej liczby naturalnej $n\geq 1$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyraz $a_{4}$ jest równy

A. 64

B. 40

C. 48

D. 80

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 16

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Trzywyrazowy ciąg (27, 9, 𝑎 − 1) jest geometryczny.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba 𝑎 jest równa

A. 3

B. 0

C. 4

D. 2

Odpowiedź: C

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 17

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Pan Stanisław spłacił pożyczkę w wysokości 8910 zł w osiemnastu ratach. Każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o 30 zł.

Oblicz kwotę pierwszej raty. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: 750 zł

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 18

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) zaznaczono kąt 𝛼 o wierzchołku w punkcie 𝑂 = (0, 0). Jedno z ramion tego kąta pokrywa się z dodatnią półosią 𝑂𝑥, a drugie przechodzi przez punkt 𝑃 = (−3, 1) (zobacz rysunek).

ramię wodzące

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Tangens kąta 𝛼 jest równy

A. $\frac{1}{\sqrt{10}}$

B. $(-\frac{3}{\sqrt{10}})$

C. $(-\frac{3}{1})$

D. $(-\frac{1}{3})$

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 19

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dla każdego kąta ostrego $\alpha$ wyrażenie $\sin ^{4}\alpha +\sin ^{2}\alpha\cdot \cos ^{2}\alpha$ jest równe

A. $\sin ^{2}\alpha$

B. $\sin ^{6}\alpha\cdot \cos ^{2}\alpha$

C. $\sin ^{4}\alpha+1$

D. $\sin ^{2}\alpha\cdot (\sin\alpha+\cos\alpha)\cdot(\sin\alpha-\cos\alpha)$

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 20

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W rombie o boku długości $6\sqrt{2}$ kąt rozwarty ma miarę $150°$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy

A. $24$

B. $72$

C. $36$

D. $36\sqrt{2}$

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 21

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Punkty 𝐴, 𝐵, 𝐶 leżą na okręgu o środku w punkcie 𝑂. Kąt 𝐴𝐶𝑂 ma miarę 70° (zobacz rysunek).

kąt w okręgu

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta ostrego 𝐴𝐵𝐶 jest równa

A. 10°

B. 20°

C. 35°

D. 40°

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 22

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Trójkąty prostokątne $T_{1}$ i $T_{2}$ są podobne. Przyprostokątne trójkąta $T_{1}$ mają długości 5 i 12. Przeciwprostokątna trójkąta $T_{2}$ ma długość 26.

Oblicz pole trójkąta $T_{2}$. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: 120

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 23

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) dane są proste 𝑘 oraz 𝑙 o równaniach

$k: y=\frac{2}{3}x$

$l: y=-\frac{3}{2}x+13$

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.

Proste 𝑘 oraz 𝑙

zrzut ekranu 2023 06 10 o 22.39.42

Odpowiedź: A 2

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 24

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) dana jest prosta 𝑘 o równaniu

$y=-\frac{1}{3}x+2$

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prosta o równaniu $y=ax+b$ jest równoległa do prostej 𝑘 i przechodzi przez punkt 𝑃 = (3, 5), gdy

A. $a=3$ i $b=4$.

B. $a=\frac{1}{3}$ i $b=4$.

C. $a=3$ i $b=-4$.

D. $a=-\frac{1}{3}$ i $b=6$.

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 25

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem $\alpha$ takim, że $\cos \alpha =\frac{\sqrt{2}}{3}$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa

A. $15\sqrt{2}$

B. $45$

C. $5\sqrt{2}$

D. $10$

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 26

Matematyka PP 2023 (0-4 pkt.)

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30° i ma długość równą 6 (zobacz rysunek).

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.06.50

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: [katex]108+72\sqrt{3}[/katex]

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 27

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby 𝑊 wszystkich wierzchołków do liczby 𝐾 wszystkich krawędzi jest równy $\frac{W}{K}=\frac{3}{5}$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Podstawą tego ostrosłupa jest

A. kwadrat.

B. pięciokąt foremny.

C. sześciokąt foremny.

D. siedmiokąt foremny.

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 28

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest

A. $5^{3}$

B. $2\cdot 4^{3}$

C. $2\cdot 3^{4}$

D. $3^{5}$

Odpowiedź: C

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 29

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach.

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.25.27

Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A–E.

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.27.14

A. 5,80 zł

B. 5,73 zł

C. 5,85 zł

D. 6,00 zł

E. 5,70 zł

Odpowiedź: C A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 30

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Ze zbioru ośmiu liczb {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia 𝑨 polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 𝟏𝟓. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: [katex]P(A)=\frac{3}{32}[/katex]

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 31

Matematyka PP 2023 (0-3 pkt.)

Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę 𝐿 obsługiwanych klientów $n$-tego dnia opisuje funkcja

$L(n)=-n^{2}+22n+279$

gdzie $n$ jest liczbą naturalną spełniającą warunki $n\geq 1$ i $n\leq 30$.

Zadanie 31.1

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.47.38

Zadanie 31.2

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów? Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

Zadanie 31.1: F P

Zadanie 31.2: 11 dnia obsłużono największą liczbę klientów – było to 400 osób

Rozwiązanie wideo:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *