Matura Matematyka 2023 Maj Poziom Podstawowy | Nowa Formuła

matura maj 2023 pp

Zadanie 1

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.

zadanie1 mat maj2023

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

A. |x-3,5|\geq1,5

B. |x-1,5|\geq3,5

C. |x-3,5|\leq1,5

D. |x-1,5|\leq3,5

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 2

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba \sqrt[3]{-\frac{27}{16}}\cdot \sqrt[3]{2} jest równa

A. (-\frac{3}{2})

B. \frac{3}{2}

C. \frac{2}{3}

D. (-\frac{2}{3})

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 3

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n\geq1 liczba (2n+1)^{2}-1 jest podzielna przez 8.

Rozwiązanie:

4n(n+1)

Liczba 8, to 4\cdot 2, natomiast któraś z liczb: n lub n+1 na pewno jest liczbą parzystą, więc ma w sobie mnożenie przez 2, dlatego można uznać, że powyższe wyrażenie dzieli się przez 8.

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 4

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba \log_{9}27 + \log_{9}3 jest równa

A. 81

B. 9

C. 4

D. 2

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 5

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dla każdej liczby rzeczywistej 𝑎 wyrażenie (2a-3)^{2}-(2a+3)^{2} jest równe

A. -24a

B. 0

C. 18

D. 16a^{2}-24a

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 6

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności -2(x+3)\leq \frac{2-x}{3} jest przedział

A. (-\infty ,-4]

B. (-\infty ,4]

C. (-4,\infty ]

D. (4,\infty ]

Odpowiedź: C

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 7

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jednym z rozwiązań równania \sqrt{3}(x^{2}-2)(x+3)=0 jest liczba

A. 3

B. 2

C. \sqrt{3}

D. \sqrt{2}

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 8

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Równanie \frac{(x+1)(x-1)^{2}}{(x-1)(x+1)^{2}}=0 w zbiorze liczb rzeczywistych

A. nie ma rozwiązania.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: -1.

C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: 1.

D. ma dokładnie dwa rozwiązania: -1 oraz 1.

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 9

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Rozwiąż równanie

3x^{3}-2x^{2}-12x+8=0

Zapisz obliczenia.

 

Rozwiązanie:

x_{1}=-2;
x_{2}=\frac{2}{3};
x_{3}=2

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 10

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) jednego z niżej zapisanych układów równań A–D.

zad101

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest

A. \begin{cases} y=-x+2\\ y=-2x+1 \end{cases}

B. \begin{cases} y=x-2\\ y=-2x-1 \end{cases}

C. \begin{cases} y=x-2\\ y=2x+1 \end{cases}

D. \begin{cases} y=-x+2\\ y=2x-1 \end{cases}

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 11

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Dany jest prostokąt o bokach długości 𝑎 i 𝑏, gdzie 𝑎 > 𝑏. Obwód tego prostokąta jest równy 30. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego.

Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.

Zależności między długościami boków tego prostokąta zapisano w układach równań oznaczonych literami: ……… oraz ……… .

A. \begin{cases} 2ab=30\\ a-b=5 \end{cases}

B. \begin{cases} 2a+b=30\\ a=5b \end{cases}

C. \begin{cases} 2(a+b)=30\\ b=a-5 \end{cases}

D. \begin{cases} 2a+2b=30\\ b=5a \end{cases}

E. \begin{cases} 2a+2b=30\\ a-b=5 \end{cases}

F. \begin{cases} a+b=30\\ a=b+5 \end{cases}

Odpowiedź: C oraz E

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 12

Matematyka PP 2023 (0-3 pkt.)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) narysowano wykres funkcji 𝑦 = 𝑓(𝑥) (zobacz rysunek).

funkcja

Zadanie 12.1

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji 𝑓 jest zbiór

A. [-6, 5]

B. (-6, 5)

C. (-3, 5]

D. [-3, 5]

Zadanie 12.2

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Największa wartość funkcji 𝑓 w przedziale [−4, 1] jest równa

A. 0

B. 1

C. 2

D. 5

Zadanie 12.2

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Funkcja 𝑓 jest malejąca w zbiorze

A. [-6, -3)

B. [-3, 1]

C. (1, 2]

D. [2, 5]

Odpowiedź:

Zadanie 12.1:  A

Zadanie 12.2:  C

Zadanie 12.3:  D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 13

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Funkcja liniowa 𝑓 jest określona wzorem 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, gdzie 𝑎 i 𝑏 są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji 𝑓 w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦).

zad13

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba 𝑎 oraz liczba 𝑏 we wzorze funkcji 𝑓 spełniają warunki:

A. 𝑎 > 0 i 𝑏 > 0.

B. 𝑎 > 0 i 𝑏 < 0.

C. 𝑎 < 0 i 𝑏 > 0.

D. 𝑎 < 0 i 𝑏 < 0.

Odpowiedź: C

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 14

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej 𝑓 jest liczba (−5). Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji 𝑓, jest równa 3.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Drugim miejscem zerowym funkcji 𝑓 jest liczba

A. 11

B. 1

C. (-1)

D. (-13)

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 15

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Ciąg a_{n} określony wzorem a_{n}=2^{n}\cdot (n+1) dla każdej liczby naturalnej n\geq 1.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyraz a_{4} jest równy

A. 64

B. 40

C. 48

D. 80

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 16

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Trzywyrazowy ciąg (27, 9, 𝑎 − 1) jest geometryczny.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba 𝑎 jest równa

A. 3

B. 0

C. 4

D. 2

Odpowiedź: C

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 17

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Pan Stanisław spłacił pożyczkę w wysokości 8910 zł w osiemnastu ratach. Każda kolejna rata była mniejsza od poprzedniej o 30 zł.

Oblicz kwotę pierwszej raty. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: 750 zł

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 18

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) zaznaczono kąt 𝛼 o wierzchołku w punkcie 𝑂 = (0, 0). Jedno z ramion tego kąta pokrywa się z dodatnią półosią 𝑂𝑥, a drugie przechodzi przez punkt 𝑃 = (−3, 1) (zobacz rysunek).

ramię wodzące

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Tangens kąta 𝛼 jest równy

A. \frac{1}{\sqrt{10}}

B. (-\frac{3}{\sqrt{10}})

C. (-\frac{3}{1})

D. (-\frac{1}{3})

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 19

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dla każdego kąta ostrego \alpha wyrażenie \sin ^{4}\alpha +\sin ^{2}\alpha\cdot \cos ^{2}\alpha jest równe

A. \sin ^{2}\alpha

B. \sin ^{6}\alpha\cdot \cos ^{2}\alpha

C. \sin ^{4}\alpha+1

D. \sin ^{2}\alpha\cdot (\sin\alpha+\cos\alpha)\cdot(\sin\alpha-\cos\alpha)

Odpowiedź: A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 20

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W rombie o boku długości 6\sqrt{2} kąt rozwarty ma miarę 150°.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy

A. 24

B. 72

C. 36

D. 36\sqrt{2}

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 21

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Punkty 𝐴, 𝐵, 𝐶 leżą na okręgu o środku w punkcie 𝑂. Kąt 𝐴𝐶𝑂 ma miarę 70° (zobacz rysunek).

kąt w okręgu

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta ostrego 𝐴𝐵𝐶 jest równa

A. 10°

B. 20°

C. 35°

D. 40°

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 22

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Trójkąty prostokątne T_{1} i T_{2} są podobne. Przyprostokątne trójkąta T_{1} mają długości 5 i 12. Przeciwprostokątna trójkąta T_{2} ma długość 26.

Oblicz pole trójkąta T_{2}. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: 120

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 23

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) dane są proste 𝑘 oraz 𝑙 o równaniach

k: y=\frac{2}{3}x

l: y=-\frac{3}{2}x+13

 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz odpowiedź 1., 2. albo 3.

Proste 𝑘 oraz 𝑙

zrzut ekranu 2023 06 10 o 22.39.42

Odpowiedź: A 2

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 24

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) dana jest prosta 𝑘 o równaniu

y=-\frac{1}{3}x+2

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prosta o równaniu y=ax+b jest równoległa do prostej 𝑘 i przechodzi przez punkt 𝑃 = (3, 5), gdy

A. a=3 i b=4.

B. a=\frac{1}{3} i b=4.

C. a=3 i b=-4.

D. a=-\frac{1}{3} i b=6.

Odpowiedź: D

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 25

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 15. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \alpha takim, że \cos \alpha =\frac{\sqrt{2}}{3}.

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa

A. 15\sqrt{2}

B. 45

C. 5\sqrt{2}

D. 10

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 26

Matematyka PP 2023 (0-4 pkt.)

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30° i ma długość równą 6 (zobacz rysunek).

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.06.50

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: 108+72\sqrt{3}

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 27

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby 𝑊 wszystkich wierzchołków do liczby 𝐾 wszystkich krawędzi jest równy \frac{W}{K}=\frac{3}{5}.

 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

 

Podstawą tego ostrosłupa jest

A. kwadrat.

B. pięciokąt foremny.

C. sześciokąt foremny.

D. siedmiokąt foremny.

Odpowiedź: B

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 28

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry 0, 5, 7 (np. 57 075, 55 555), jest

A. 5^{3}

B. 2\cdot 4^{3}

C. 2\cdot 3^{4}

D. 3^{5}

Odpowiedź: C

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 29

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w szesnastu wybranych sklepach.

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.25.27

Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A–E.

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.27.14

A. 5,80 zł

B. 5,73 zł

C. 5,85 zł

D. 6,00 zł

E. 5,70 zł

Odpowiedź: C A

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 30

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Ze zbioru ośmiu liczb {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia 𝑨 polegającego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 𝟏𝟓. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: P(A)=\frac{3}{32}

Rozwiązanie wideo:

Zadanie 31

Matematyka PP 2023 (0-3 pkt.)

Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów z 30 kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę 𝐿 obsługiwanych klientów n-tego dnia opisuje funkcja

L(n)=-n^{2}+22n+279

gdzie n jest liczbą naturalną spełniającą warunki n\geq 1 i n\leq 30.

Zadanie 31.1

Matematyka PP 2023 (0-1 pkt.)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

zrzut ekranu 2023 06 10 o 23.47.38

Zadanie 31.2

Matematyka PP 2023 (0-2 pkt.)

Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłużono największą liczbę klientów? Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

Zadanie 31.1: F P

Zadanie 31.2: 11 dnia obsłużono największą liczbę klientów – było to 400 osób

Rozwiązanie wideo:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *