Regulamin serwisu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy, dostępny pod adresem www.korki-online.pl, prowadzony jest przez: M. Xaysombath Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000941822, NIP 5971754046, REGON 520764083
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu internetowego korki-online.pl oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Portalu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 3. Portal – serwis internetowy, prowadzony przez Właściciela pod adresem www.korki-online.pl, łączący Uczniów z Korepetytorami w celu umożliwienia im wzajemnego świadczenia usług korepetycji.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 6. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach przy pomocy Serwisu.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt z właścicielem Serwisu

 1. Adres: ul. Strzelecka 47, 74-300 Myślibórz.
 2. Adres e-mail: xaysombath.marta@gmail.com
 3. Nr rachunku bankowego: 35 1020 1954 0000 7502 0383 0056
 4. Klient może porozumieć się z Właścicielem Serwisu za pomocą adresu i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Właścicielem Serwisu w godzinach: 10:00-20:00.

§ 4 Zasady świadczenia usług i korzystania z serwisu

 1. Korepetycje są świadczone internetowo na rzecz Uczniów przez Korepetytorów.
 2. Kategorycznie niedozwolone jest nagrywanie dźwięku oraz obrazu podczas zajęć, chyba że korepetytor, uczeń oraz właściciel Serwisu wyrażą na to zgodę.
 3. Ceny, opisy usług widniejące w Serwisie korki-online.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a stanowią jedynie informację handlową. Zyskują one charakter wiążący dopiero w chwili przyjęcia zamówienia na potrzeby zawarcia umowy.
 4. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Serwis przetwarza należne płatności przy pomocy operatora płatności.
 6. Aby złożyć zamówienie, należy posiadać urządzenie z dostępem do Internetu, które umożliwia przeglądanie stron internetowych oraz wypełnianie formularzy na nich dostępnych. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek: Opera, Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari itd.
 7. Strona korki-online.pl posiada bezpieczny protokół szyfrowania – certyfikat SSL.
 8. Strona dopasowuje wyświetlane treści do rodzaju urządzenia, na którym jest przeglądana, przy pomocy technologii RWD (Responsive Web Design).

§ 5 Informacje ogólne

 1. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie Produktów nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o innych opłatach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu email.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela Serwisu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie przy pomocy adresów podanych w §3 niniejszego regulaminu.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. przejść do zakładki „sklep” lub “rezerwacja”;
 2. w zakładce “sklep” wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny) lub w zakładce “rezerwacja” wybrać przedmiot, opcjonalnie korepetytora i dogodny termin lekcji;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu email;
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
 6. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 5.

§ 8 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto spółki “M. Xaysombath” (najpóźniej dzień przed lekcją)
 • Płatności elektroniczne.
 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Warunki zawarcia umowy

 1. Aby przyjąć usługę Korepetycji, należy zarezerwować zajęcia używając zakładki „rezerwacja” lub dodać do koszyka produkt poprzez zakładkę “sklep” na stronie internetowej www.korki-online.pl, wypełnić Formularz zamówienia oraz je opłacić zgodnie z § 8 Regulaminu. Sposób składania zamówienia został opisany w § 7 Regulaminu.
 2. Podczas wypełniania formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania.
 3. Po złożeniu oraz opłaceniu Rezerwacji lekcji Właściciel Serwisu niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oraz jednocześnie rezerwuje termin korepetycji.
 4. Rezerwacja, jej odwołanie oraz zmiana terminu lekcji mogą być dokonane najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie odwołania zajęć najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji, klientowi zwracane jest 50% jej wartości.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia rezerwacji lekcji lecz nie później niż dzień przed datą lekcji – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Serwis korki-online.pl udostępnia możliwość zapłaty należności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych przelewy24.pl
 7. Termin korepetycji zostaje zarezerwowany jedynie po pozytywnym zakończeniu przetwarzania płatności.
 8. Użytkownik może anulować lekcję przy pomocy linku wysyłanego do Klienta w wiadomości email po dokonanej rezerwacji, poprzez kontakt telefoniczny: 724296474 lub mailowy pod adresem: xayou.kontakt@gmail.com.

§ 10 Realizacja zajęć

 1. Lekcje, w zależności od wybranego wariantu, trwają 45, 60 lub 90 minut.
 2. Zajęcia, w zależności od preferencji Klienta oraz Korepetytora, odbywają się przy pomocy tablicy wirtualnej oraz komunikatorów takich jak: Discord, Skype, Zoom itp. Korepetytor nawiązuje z Uczniem połączenie głosowe oraz w miarę możliwości technicznych Klienta połączenie wideo.
 3. Po odbytym spotkaniu Uczeń może wnieść uwagi oraz zastrzeżenia związane z przeprowadzoną lekcją poprzez skontaktowanie się z Właścicielem Serwisu drogą telefoniczną lub mailową.
 4. Korepetytor oraz Klient mają obowiązek zgłoszenia wszelkich problemów dotyczących przeprowadzanych zajęć Właścicielowi Serwisu.
 5. Niezapowiedziana nieobecność Ucznia przez pierwsze 15 min zajęć, niespowodowana niezależnymi od niego przyczynami losowymi, daje Korepetytorowi prawo do zakończenia spotkania i otrzymania 50% wysokości zaplanowanego wynagrodzenia za lekcję, natomiast klient zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny lekcji.

§ 11 Zastrzeżenia prawne

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Korepetytorów a także za ich działania naruszające przepisy prawne, jednakże podejmie działania związane z zapobieganiem ich występowania.
 2. Korepetytor ponosi odpowiedzialność za swoje działania w ramach Serwisu naruszające przepisy prawa, regulaminu lub wyrządzające szkodę osobom trzecim.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania oraz edycji treści opublikowanych w Serwisie przez Korepetytorów bez podawania powodu.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu strony internetowej spowodowanych wydarzeniami natury technicznej.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje uniemożliwiające Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Serwisu internetowego (np. awarie techniczne). Jednakże w wypadku ich wystąpienia dołoży wszelkich starań do poprawy sytuacji i zastrzega sobie prawo do zmiany terminów korepetycji w porozumieniu z Klientem oraz Korepetytorem.
 6. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia lekcji spowodowanej różnymi sytuacjami losowymi, Klient ma prawo do ustalenia nowego terminu zastępczego korepetycji w porozumieniu z Korepetytorem, po wcześniejszym złożeniu reklamacji zgodnie z §12 niniejszego Regulaminu. Inna odpowiedzialność z powodu braku możliwości przeprowadzenia korepetycji w wyznaczonym terminie zostaje wyłączona.

§ 12 Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji, którą powinien zgłosić pisemnie drogą mailową na adres: xayou.kontakt@gmail.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, przedmiot reklamacji, szczegółowy opis i uzasadnienie oraz oczekiwania co do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest właściciel.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
 • Członkowie zarządu oraz pracownicy spółki “M. Xaysombath”. Dane są przekazywane w celu realizacji zamówienia.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 • Dostawcy usług hostingu
 • Podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze oraz prawne.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie internetowej www.korki-online.pl/polityka-prywatnosci

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. Nowa wersja regulaminu jest wiążąca dla Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 a także 384[1] Kodeksu cywilnego – Klient został prawidłowo poinformowany o zmianach i w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia nie wypowiedział umowy.
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający z Serwisu jest zobowiązany do nieumieszczania w nim treści o charakterze bezprawnym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.korki-online.pl/regulamin.